امام زاده سيد محمد نوجه مهر

در كنار رود ارس در روستاي نوجه مهر امام زاده محمد نوجه مهر معروف به (( سيد محمد آقا )) قرار دارد .

مقبره اين امام زاده كه او را به نوادگان امام موسي كاظم (ع) نسبت مي دهند تجديد بنا شده و داراي ضريح زيباي است .اين آرامگاه نزد مردم از تقدس و احترام بسيار برخوردار است و هر سال كشاورزان آن نواحي پس از برداشت محصول براي زيارت و اداي نزورات خود به اين امام زاده مي روند.