آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه سه

تاریخ بازگشایی پاکت: 99/04/21 ساعت 13:00

آگهی مناقصه