فراخوان طراحی میادین ارس منتشر شد

فراخوان طراحی میادین ارس منتشر شد

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس از انتشار فراخوان طراحی میادین منطقه آزاد ارس خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، کریم صدیقیان با اعلام این خبر افزود: موارد عمومی پیشنهادی برای ایده پردازی و طراحی میادین در قالب شش پروژه اعلام شده است.
وی افزود: مهلت ارسال آثار 20 تیرماه سال جاری می باشد.
پروژه های فراخوان شده به شرح ذیل می باشد:

میدان (عباس میرزا)
موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:

• در طراحی میدان بعنوان یکی از تقاطع های اصلی شهر، توجه به موقعیت طرح و حجم عبور، چشم انداز های سواره (بعنوان ناظر اصلی) در محورهای ارتباطی مد نظر قرار گیرد.
• طرح کلی باید ضمن توجه ویژه بعنوان میدان و موقعیت خاص آن، باید بتواند شاخصه های یک میدان با منظر شهری و ایمنی لازم به جهت کارکردی و بصری را داشته باشد.
• دید ناظر سواره و پیاده در طراحی المان های میدان و ابعاد و تناسب های آنها در نظر گرفته شود.
• استفاده از همه ظرفیت های موجود میدان در طراحی و ایده پردازی
• میبایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
• مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
• طرح ها می بایست شامل جزییات طرح، نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد.
• جوایز برندگان طرح ها برای نفر اول 15 سکه و نفر دوم 5 سکه می باشد.
• تمام سکه ها تمام بهار آزادی می باشد.
• کلیه حقوق مادی و معنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.
• مهلت ارسال آثار تا 10/04/1395 می باشد.


بلوار مقابل پمپ بنزین خاقانی

موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:
• بعنوان بلوار ورودی منطقه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و المان های به کار رفته در طراحی آن قابلیت تبدیل به نماد به عنوان اثر شاخص منطقه را دارا باشد.
• مدنظر قرار دادن استراتژی های برتر منطقه آزاد ارس(صنعت،آموزش عالی،گردشگری،کشاورزی،تجارت و بازرگانی) در طراحی با بهره گیری از نگاه تکنولوژیک در انتخاب متریال و مصالح.
• طرح کلی باید ضمن توجه ویژه بعنوان بلوار ورودی منطقه و موقعیت خاص آن، بتواند شاخصه های لازم بعنوان منظر شهری و ایمنی لازم به جهت کارکردی و بصری را داشته باشد.
• دید ناظر سواره و پیاده در طراحی المان های میدان و ابعاد و تناسبات آنها در نظر گرفته شود.
• میبایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
• مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
• طرح ها می بایست شامل جزییات طرح،نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد.
• جوایز برندگان طرح ها برای نفر اول10 سکه و نفر دوم 3 سکه می باشد.
• سکه ها تمام بهار آزادی می باشد.
• تمامی حقوق مادی ومعنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.
• مهلت ارسال آثارتا 10/04/1395 می باشد.

میدان یادبود

موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:
• استفاده مناسب از مفاهیم زیبایی شناسی در منظر شهری، و در نظر گرفتن چشم انداز های پیاده و سواره در محور های ارتباطی، محوطه میدان
• عنوان میدان (یادبود) در طراحی المان میدان مدنظر قرار گیرد.
• توجه به مسایل ترافیکی و دید سواره و پیاده در محور های ارتباطی، محوطه میدان.
• وحدت شکلی اثر با زمینه کالبدی مدنظر قرار گیرد.
• استفاده از همه ظرفیت های موجود میدان در طراحی و ایده پردازی
• می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
• مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
• طرح ها می بایست شامل جزییات طرح،نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد.
• جوایز برندگان طرحها برای نفر اول8 سکه و نفر دوم 2سکه می باشد.
• سکه ها تمام بهار آزادی می باشد.
• کلیه حقوق مادی ومعنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهندنمود در اختیار سازمان خواهدبود.
• -مهلت ارسال آثارتا 10/04/1395 میباشد.

میدان معلم

موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:
• استفاده مناسب از مفاهیم زیبایی شناسی در منظر شهری، و در نظر گرفتن چشم انداز های پیاده و سواره در محور های ارتباطی، محوطه میدان.
• عنوان میدان (معلم) در طراحی المان میدان مدنظر قرار گیرد.
• توجه به مسلیل ترافیکی و دید سواره و پیاده در محور های ارتباطی، محوطه میدان.
• وحدت شکلی اثربازمینه کالبدی مدنظر قرار گیرد.
• استفاده از همه ظرفیت های موجود میدان در طراحی و ایده پردازی
• می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
• مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
• طرح ها می بایست شامل جزییات طرح،نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد
• جوایز برندگان طرح ها برای نفر اول8 سکه و نفر دوم 2سکه می باشد.
• سکه ها تمام بهار آزادی می باشد.
• کلیه حقوق مادی ومعنوی آثار برترکه جوایزدریافت خواهندنموددراختیارسازمان خواهدبود.
• مهلت ارسال آثارتا 10/04/1395 میباشد.

نورپردازی حوض داخل بلوار رسالت

موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:
• دید ناظر سواره و پیاده در طراحی و ابعاد و تناسبات آنها در نظر گرفته شود.
• جزئیات نصب عناصر نوری ونورافشانی فضا می بایست به گونه ای باشد که در روز باعث ایجاد اغتشاشات بصری نشود.
• وحدت شکلی اثر با زمینه کالبدی مدنظر قرار گیرد.
• بهره گیری ازنگاه تکنولوژیک در انتخاب متریال و مصالح
• قابلیت اجرایی ونگهداری طرح درمقابل عوامل متعدد از جمله سرقت از نکات ضروری طرح به شمار می رود.
• می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
• مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
• طرح ها می بایست شامل جزییات طرح،نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد.
• جوایز برندگان طرح ها برای نفر اول3 سکه می باشد.
• سکه ها تمام بهار آزادی می باشد.
• کلیه حقوق مادی ومعنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.
• مهلت ارسال آثارتا 10/04/1395 می باشد.

میدان فاز 2

• عنوان میدان (صنعت پاک ) در طراحی المان های میدان مد نظر قرار گیرد.
• در طراحی میدان بعنوان یکی از تقاطع های اصلی فاز صنعتی، توجه به موقعیت طرح و چشم اندازهای سواره (بعنوان ناظر اصلی)در محورهای ارتباطی مد نظر گیرد.
• طرح کلی باید بتواند شاخصه های لازم بعنوان منظر شهری و ایمنی لازم به جهت کارکردی و بصری را داشته باشد.
• می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
• مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
• طرح ها می بایست شامل جزییات طرح،نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد
• جوایز برندگان طرح ها برای نفر اول8 سکه و نفر دوم2 سکه می باشد.
• سکه ها تمام بهار آزادی می باشد.
• تمامی حقوق مادی ومعنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.
• مهلت ارسال آثارتا 10/04/1395 می باشد.
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:42025259-041

لینک صفحه فراخوان
لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج