تاریخ انقضا : 23 شهریور ماه 1391
 

" />

تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان

1 - نام مناقصه گزار : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس

2- موضوع: تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس به تعداد 450 نفر .

3- محل و مهلت دريافت و تحويل اسناد مناقصه:
3-1- مهلت دريافت اسناد مناقصه ده(10) روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم مي باشد.
3-2- آخرين مهلت تسليم پيشنهادات ده(10) روز پس از پايان تاريخ دريافت اسناد مناقصه مي باشد.
4- برآورد اولیه مناقصه: (810.000.000) ريال هشتصد و ده ميليون ریال
واجدین شرایط (شركتهاي داراي مجوز فعاليت از مراجع ذيصلاح و گواهي صلاحيت كاري مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت كار و امور اجتماعي و مجاز به فعاليت در محدوده منطقه آزاد ارس) میتوانند یک روز پس از تاریخ انتشار آخرین آگهی جهت اخذ مدارک مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه از طرف شرکت و تصویر مجوز اداره کار و امور اجتماعی به آدرس ذیل مراجعه نمایند :
الف : شهرستان جلفا – خیابان تیمسار فلاحی – روبروی ترمینال نظامی – ساختمان اداری شماره 2 – امور قراردادها – تلفن: 4 – 04923025701

5- بازگشائی پاکات در محل ساختمان معاونت توسعه مدیریت خواهد بود و زمان آن در اسناد مناقصه درج خواهد شد.

6- تضمين شركت در مناقصه: مبلغ هشتاد و يك ميليون (81.000.000) ریال است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير، به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود:
الف) چك تضمين شده بانكي به نام سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس.
ب) ضمانتنامه بانكي به نفع سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس كه مدت اعتبار تضمين فوق بايد حداقل سه ماه بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

7- کلیه هزینه های مرتبط با چاپ و انتشار آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تاریخ انقضا : 23 شهریور ماه 1391
 

1 - نام مناقصه گزار : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس

2- موضوع: تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس به تعداد 450 نفر .

3- محل و مهلت دريافت و تحويل اسناد مناقصه:
3-1- مهلت دريافت اسناد مناقصه ده(10) روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم مي باشد.
3-2- آخرين مهلت تسليم پيشنهادات ده(10) روز پس از پايان تاريخ دريافت اسناد مناقصه مي باشد.
4- برآورد اولیه مناقصه: (810.000.000) ريال هشتصد و ده ميليون ریال
واجدین شرایط (شركتهاي داراي مجوز فعاليت از مراجع ذيصلاح و گواهي صلاحيت كاري مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت كار و امور اجتماعي و مجاز به فعاليت در محدوده منطقه آزاد ارس) میتوانند یک روز پس از تاریخ انتشار آخرین آگهی جهت اخذ مدارک مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه از طرف شرکت و تصویر مجوز اداره کار و امور اجتماعی به آدرس ذیل مراجعه نمایند :
الف : شهرستان جلفا – خیابان تیمسار فلاحی – روبروی ترمینال نظامی – ساختمان اداری شماره 2 – امور قراردادها – تلفن: 4 – 04923025701

5- بازگشائی پاکات در محل ساختمان معاونت توسعه مدیریت خواهد بود و زمان آن در اسناد مناقصه درج خواهد شد.

6- تضمين شركت در مناقصه: مبلغ هشتاد و يك ميليون (81.000.000) ریال است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير، به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود:
الف) چك تضمين شده بانكي به نام سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس.
ب) ضمانتنامه بانكي به نفع سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس كه مدت اعتبار تضمين فوق بايد حداقل سه ماه بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

7- کلیه هزینه های مرتبط با چاپ و انتشار آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تاریخ انقضا : 23 شهریور ماه 1391
 

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

اطلاعات تماس

تلفن : 3135 041

فکس : 42024949 041

پست الکترونیک : Info@arasfz.ir

آدرس : آذربایجان شرقی - جلفا- سایت اداری منطقه آزاد ارس

نمادها
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج