سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، محل موقت مركز نمايشگاهي سازمان، واقع در روبروي دانشگاه پيام نور را تحت شرايط مزايده به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از محل مورد نظر بازديد و مبلغ اجاره بهاء پيشنهادي خود را طي همين برگ در پاكت سربسته تا پايان ساعت اداري روز   دوشنبه مورخ  5 / 4/91 به دفتر مدیریت توسعه منابع انساني و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند.
 
 
رديف
 
مكان مورد اجاره
 
آدرس محل
 
قيمت پايه اجاره بهاء ماهانه (ريال)
1
محل موقت مركز نمايشگاهي سازمان منطقه آزاد ارس
جلفا- روبروي دانشگاه پيام نور
 
11.000.000
 
1- ارائه مجوز فعاليت ( درحوزه فعاليت نمايشگاهي) از مراجع ذيصلاح براي شركتهاي متقاضي الزامي مي باشد.
2- ارائه تصوير اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات شركت الزامي است.
3-متقاضيان مي بايست يك فقره چك تضمين بانكي به مبلغ سيزده ميليون و دويست هزار(13.200.000)ريال در وجه سازمان منطقه آزاد ارس، از بابت ضمانت شركت در مزايده ، ارائه نمايند.به برگه متقاضياني كه تضمين ارائه ندهند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- قبل از تنظيم قرارداد اجاره با شركت برنده، تضمين حسن انجام تعهدات(معادل 10% كل قيمت پيشنهادي) اخذ خواهد شد.
5- مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت اداري مورخ   5/ 4 /91 مي باشد.
6- برگه پيشنهادي ممهور به مهر سازمان باشد.
7- سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
8- رعايت مجموعه مقررات و دستورالعمل هاي نمايشگاهي و آئين نامه اجرايي نظارت بر اماكن گردشگري سازمان منطقه آزاد ارس الزامي است.
9- متقاضيان جهت ارائه قيمت ، مي بايست برگ پيشنهادي را از دفتر پشتيباني سازمان اخذ نمايند.
 
 
 
متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 4-3025701 (0492)، دفتر پشتيباني سازمان تماس حاصل فرمايند.

تاریخ انقضا : 5 تیر ماه 1391

" />

تجديد آگهي واگذاري اجاره مركز نمايشگاهي

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، محل موقت مركز نمايشگاهي سازمان، واقع در روبروي دانشگاه پيام نور را تحت شرايط مزايده به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از محل مورد نظر بازديد و مبلغ اجاره بهاء پيشنهادي خود را طي همين برگ در پاكت سربسته تا پايان ساعت اداري روز   دوشنبه مورخ  5 / 4/91 به دفتر مدیریت توسعه منابع انساني و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند.
 
 
رديف
 
مكان مورد اجاره
 
آدرس محل
 
قيمت پايه اجاره بهاء ماهانه (ريال)
1
محل موقت مركز نمايشگاهي سازمان منطقه آزاد ارس
جلفا- روبروي دانشگاه پيام نور
 
11.000.000
 
1- ارائه مجوز فعاليت ( درحوزه فعاليت نمايشگاهي) از مراجع ذيصلاح براي شركتهاي متقاضي الزامي مي باشد.
2- ارائه تصوير اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات شركت الزامي است.
3-متقاضيان مي بايست يك فقره چك تضمين بانكي به مبلغ سيزده ميليون و دويست هزار(13.200.000)ريال در وجه سازمان منطقه آزاد ارس، از بابت ضمانت شركت در مزايده ، ارائه نمايند.به برگه متقاضياني كه تضمين ارائه ندهند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- قبل از تنظيم قرارداد اجاره با شركت برنده، تضمين حسن انجام تعهدات(معادل 10% كل قيمت پيشنهادي) اخذ خواهد شد.
5- مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت اداري مورخ   5/ 4 /91 مي باشد.
6- برگه پيشنهادي ممهور به مهر سازمان باشد.
7- سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
8- رعايت مجموعه مقررات و دستورالعمل هاي نمايشگاهي و آئين نامه اجرايي نظارت بر اماكن گردشگري سازمان منطقه آزاد ارس الزامي است.
9- متقاضيان جهت ارائه قيمت ، مي بايست برگ پيشنهادي را از دفتر پشتيباني سازمان اخذ نمايند.
 
 
 
متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 4-3025701 (0492)، دفتر پشتيباني سازمان تماس حاصل فرمايند.

تاریخ انقضا : 5 تیر ماه 1391

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، محل موقت مركز نمايشگاهي سازمان، واقع در روبروي دانشگاه پيام نور را تحت شرايط مزايده به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از محل مورد نظر بازديد و مبلغ اجاره بهاء پيشنهادي خود را طي همين برگ در پاكت سربسته تا پايان ساعت اداري روز   دوشنبه مورخ  5 / 4/91 به دفتر مدیریت توسعه منابع انساني و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند.
 
 
رديف
 
مكان مورد اجاره
 
آدرس محل
 
قيمت پايه اجاره بهاء ماهانه (ريال)
1
محل موقت مركز نمايشگاهي سازمان منطقه آزاد ارس
جلفا- روبروي دانشگاه پيام نور
 
11.000.000
 
1- ارائه مجوز فعاليت ( درحوزه فعاليت نمايشگاهي) از مراجع ذيصلاح براي شركتهاي متقاضي الزامي مي باشد.
2- ارائه تصوير اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات شركت الزامي است.
3-متقاضيان مي بايست يك فقره چك تضمين بانكي به مبلغ سيزده ميليون و دويست هزار(13.200.000)ريال در وجه سازمان منطقه آزاد ارس، از بابت ضمانت شركت در مزايده ، ارائه نمايند.به برگه متقاضياني كه تضمين ارائه ندهند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- قبل از تنظيم قرارداد اجاره با شركت برنده، تضمين حسن انجام تعهدات(معادل 10% كل قيمت پيشنهادي) اخذ خواهد شد.
5- مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت اداري مورخ   5/ 4 /91 مي باشد.
6- برگه پيشنهادي ممهور به مهر سازمان باشد.
7- سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
8- رعايت مجموعه مقررات و دستورالعمل هاي نمايشگاهي و آئين نامه اجرايي نظارت بر اماكن گردشگري سازمان منطقه آزاد ارس الزامي است.
9- متقاضيان جهت ارائه قيمت ، مي بايست برگ پيشنهادي را از دفتر پشتيباني سازمان اخذ نمايند.
 
 
 
متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 4-3025701 (0492)، دفتر پشتيباني سازمان تماس حاصل فرمايند.

تاریخ انقضا : 5 تیر ماه 1391

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج