مجوز ها

مدارك عمومي مورد نیاز جهت اخذ مجوز سرمايه گذاري ( براي شركت جديد التاسيس)

 
 1. ارائه درخواست كتبي

 2. تكميل فرم درخواست مجوز سرمايه گذاري
 3. اصل شناسنامه، كارت ملي و مدرك تحصيلي مدير عامل شركت به همراه تصوير كليه صفحات مدارك مذكور
 4. در رابطه با اتباع خارجي تصوير مصدق كليه صفحات گذرنامه سهامداران و هيات مديره شركت كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.
 5. دو قطعه عكس (3*4) مدير عامل كه از تاريخ تهيه آن بيش از شش ماه نگذشته باشد.
 6. تاييد نام شركت از واحد ثبت شركتهاي سازمان منطقه آزاد ارس
 7. ارائه فيش واريز وجه براي:
 • فعاليتهاي خدماتي و عمراني : 150.000 ريال

 • فعاليتهاي توليدي و صنعتي : 300.000 ريال

 • فعاليتهاي بازرگاني : 400.000 ريال

به حساب سيبا شماره 0106060297005 - بانك ملي- به نام منطقه آزاد ارس
 

مدارك تخصصي مورد نياز جهت اخذ مجوز سرمايه گذاري

 
 1. ارائه فرم تكميل شده توجيه فني، مالي و اقتصادي براي فعاليتهاي صنعتي، توليدي و گردشگري

 2. موافقت كميسيون اقتصادي سازمان
 3. در رابطه با فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي و گردشگري ارائه موافقت نامه از معاونت فرهنگي، اجتماعي و گردشگري سازمان منطقه آزاد ارسدر رابطه با
 4. فعاليت هاي خدماتي و عمراني داشتن مدرك تحصيلي مرتبط با موضوع فعاليت, براي اعضاي هيات مديره الزامي مي باشد.
 5. در رابطه با فعاليتهاي پولي ، بانكي و بيمه رعايت ضوابط و آيين نامه هاي اجرايي موجود در قانون و مقررات چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي الزامي مي باشد.
 6. استعلام از اداره اماكن و تشخیص هویت جهت عدم سوء پیشینه كیفری 

مدارك مورد نیاز جهت صدور مجوز تاسیس بیمه

 

1- ارائه درخواست كتبي
2- تكميل فرم درخواست مجوز سرمايه گذاري
3- اصل شناسنامه، كارت ملي و مدرك تحصيلي مدير عامل شركت به همراه تصوير كليه صفحات مدارك مذكور
4- در رابطه با اتباع خارجي تصوير مصدق كليه صفحات گذرنامه سهامداران و هيات مديره شركت كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.
5- دو قطعه عكس (3*4) مدير عامل كه از تاريخ تهيه آن بيش از شش ماه نگذشته باشد.
6- تاييد نام شركت از واحد ثبت شركتهاي سازمان منطقه آزاد ارس
7- ارائه فيش واريز وجه براي:
- فعاليتهاي خدماتي و عمراني : 200.000 ريال
- فعاليتهاي توليدي و صنعتي : 400.000 ريال
- فعاليتهاي بازرگاني : 500.000 ريال

به حساب سيبا شماره 0216639770008- بانك ملي- به نام منطقه آزاد ارس
8- در رابطه با فعاليتهاي بيمه رعايت ضوابط و آيين نامه هاي اجرايي موجود در قانون و مقررات چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي الزامي مي باشد. ( مندرج در وب سایت سازمان )
9- دوره هاي آموزشي و سوابق فعاليت متقاضي
10- استعلام از اداره اماكن و بیمه مركزی در خصوص بلا مانع بودن فعالیت در منطقه آزاد ارس
11- اصل و كپي پروانه فعاليت از بيمه مركزي ایران
12- اصل و كپي پروانه نمايندگي رسمي بيمه
13- در خصوص شعبه شركت صورتجلسه هيات مديره مبني بر تاسيس شعبه و معرفي نماينده- آگهی تاسیس و تغییرات شركت (اصل و كپي)
14- یك نسخه از اساسنامه پیشنهادی (اصل و كپي)
15- ارائه گواهی از یك بانك معتبر در رابطه با صلاحیت مالی

مدارك مورد نياز جهت اخذ مجوز سرمايه گذاري ( براي شعبه شركت)

1. ارائه درخواست كتبي
2. تكميل فرم در خواست مجوز سرمايه گذاري
3. اصل شناسنامه، كارت ملي و مدرك تحصيلي مدير شعبه شركت به همراه تصوير كليه صفحات مدارك مذكور
4. در رابطه با اتباع خارجي تصوير مصدق كليه صفحات گذرنامه سهامداران و هيات مديره شركت كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.
5. دو قطعه عكس (3*4) مدير شعبه شركت كه از تاريخ تهيه آن بيش از شش ماه نگذشته باشد.
6. اصل و كپي اساسنامه شركت
7. تصوير مصدق آگهي تاسيس و تغييرات شركت يا موسسه
8. صورتجلسه هيات مديره مبني بر تاسيس شعبه و تعيين مدير شعبه
9. ارائه فيش واريز وجه براي:
- فعاليتهاي خدماتي و عمراني : 200.000 ريال
- فعاليتهاي توليدي و صنعتي : 400.000 ريال
- فعاليتهاي بازرگاني : 500.000 ريال
به حساب سيبا شماره 0216639770008- بانك ملي- به نام منطقه آزاد ارس
 

 

مدارك مورد نياز جهت اخذ مجوز سرمايه گذاري ( براي انتقال مركز اصلي شركت هاي ثبت شده در سرزمين اصلي)

1. ارائه درخواست كتبي
2. تكميل فرم در خواست مجوز سرمايه گذاري
3. اصل شناسنامه، كارت ملي و مدرك تحصيلي مديرعامل شركت به همراه تصوير كليه صفحات مدارك مذكور
4. در رابطه با اتباع خارجي تصوير مصدق كليه صفحات گذرنامه سهامداران و هيات مديره شركت كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.
5. دو قطعه عكس (3*4) مدير عامل شركت كه از تاريخ تهيه آن بيش از شش ماه نگذشته باشد.
6. اصل و كپي اساسنامه شركت
7. تصوير مصدق آگهي تاسيس و تغييرات شركت يا موسسه
8. صورتجلسه هيات مديره مبني بر انتقال مركز اصلي شركت
9. ارائه فيش واريز وجه براي:
- فعاليتهاي خدماتي و عمراني : 200.000 ريال
- فعاليتهاي توليدي و صنعتي : 400.000 ريال
- فعاليتهاي بازرگاني : 500.000 ريال
به حساب سيبا شماره 0216639770008- بانك ملي- به نام منطقه آزاد ارس

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج