انبارداری

مجتمع انبارهای ارس نوین آذربایجان

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:1380
 • مدیرعامل:امیرعلی کردآبادی
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:www.arasnovin.com
 • آدرس:جلفا، فاز یک صنعتی

وحدت تلاش کارا ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:یداله کرداری علمداری
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس- فاز یک –قطعه شماره pr13

ميعاد تجارت ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:رسول رضائي اقدم
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهpr7-2

مهر راستين ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:بيوك آقا ايمان خواه شجاعي
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعه 31

مونا تجارت ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:محمدرضا آقاجاني رفاه
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی

‌مجتمع انبارهاي تقي زاده علمداري ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:‌الناز تقي زاده علمداري
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی

مان صنعت جلفا ارس(شماره2)

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:نصرت اصغر پور
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-انبار هانکار استیجاری از شعبه عمران جلفا

مان صنعت جلفا ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:نصرت اصغر پور
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعه59

مان صنعت آذر توسعه ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:حسین اصغری علمداری
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-انبار تفکیک شده از قطعه 59

ماد کوه ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:عزت اله حبیبی گرگری
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهpr8-1

گلشن تجارت ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:سیروس کارگر قناتی
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس- فاز یک – پلاک 2/5- کد پستی 5441761783

کلان شيمي گستر ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:علي مرادزاده
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهpr4/1

کار آفرينان هزاره سوم ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:اصغر رياحي
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهcs1.1

قینر تجارت ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:یوسف برزگر علمداری
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس- فاز یک – قطعه شماره pr8/2

فجر خزر ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:بهروز انعامی علمداری
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعه tl04

شیشه لرد بلورین منطقه آزاد ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:محسن رضائیان حق
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس- فاز یک –خیابان STG- قطعه شماره 17

شعبه عمران جلفا

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:رضا رمضاني ذوالبين
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-جنب ساختمان معاونت اقتصادی

سيوان پارس ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:حسين حسن پور
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعه116s-118s,122s-124s

سیمین تجارت ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:علی شیخ بگلو
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس- جلفا- فاز یک ، قطعه شماره 4/8

سهند تجارت ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:علی روستائی
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس- فاز یک-قطعه شماره 45/2

سوان منطقه آزاد ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:میر یعقوب موسوی گرگری
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعه شماره pr12

سانال تجارت ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:جلیل فدائی
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس- فاز یک صنعتی- قطعه شماره 35

دورالکس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:ضیا لازار
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس- فاز یک-خ A5- قطعه شماره pr1

دلیجان تجارت ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:حسن حاتمی شجتعی
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس- فاز یک-روبروی آمیکو

خدمات بازرگانی امين آساي ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:اكبر اورج زاده گرگري
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز2صنعتی-قطعه13OS

جهان روزي نما

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:اصغر علي نژاد
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعه30

جلفا مهر ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:یوسف حبیبی
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس- فاز یک-قطعه شماره 14/3

تعاونی توزیعی چند منظوره خاص کارکنان سازمان منطقه ...

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:هادی عزیزیان کلخوران
 • موضوع فعالیت:انبار (پارکینگ) خودروهای وارداتی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 2 -قطعه تفکیکی از قطعه p105-پارکینگ خودروهای وارداتی

تجارت مبین جلفا ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:فیروز سعیدزاده
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس-فاز یک-قطعه شماره pr5.1

پويا امانت ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:مرتضي صفرزاده
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهpr7-8,pr8-8

پاک تجارت ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:زین العابدین اصغری
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس-روبروی کاسپین

برلیان تجارت پیشه ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:نصرت مهدی نژاد
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس-فاز یک-روبروی آتش نشاتی-قطعه شماره 1/18

بازرگاني ريما تجارت ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:فرهاد نوبهاری علمداری
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهpr7/9-10

بازرگانی سبز افشان ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:علیرضا شیخ لو
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس- جلفا- فاز یک- قطعه شماره pr3

آفتاب سرخ ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:اصغر عظیمی
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعه-21

آذر روکش

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:حبيب حبيبي
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهpr7/12

آذر جرس ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:محمد شیخی
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس- فاز یک-قطعه شماره 12/3

آذر پاک انبار ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:حسن جنابيه
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهpr7/7

آتا کيش ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:نعمت اله عاقلي گرگري
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهut4

انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي جلفا منطقه آزاد ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:صابر احمدزاده
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-جنب درب خروجی گمرک جلفا

انبار داری حاتمي ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:عباس حاتمي
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهpr2/1
 • آدرس:

انبار اختصاصي شهاب آذر ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:محسن مهدوي گرگري
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-نبش خیابان a5

امين آساي ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:اكبر اورج زاده گرگري
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهpr8-5

امین آذربایجان ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:محمد علی حسن زاده برهانی
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس- فاز 2 –خ G1 شمالی D3 غربی -قطعه S159 الی 161

الیار نگین آراز

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:یداله عباسی
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس- فاز یک صنعتی- قطعه شماره 3/PR8

الدوز ستاره ارس

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:مهران خسروشاهی
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-خیابان خلیج فارس-قطعه RR4/1

ارس نوين آذربايجان

 • نوع فعالیت:انبار داری
 • تاریخ شروع فعالیت:
 • مدیرعامل:امير علي كردآبادي
 • موضوع فعالیت:واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهut4-pr19-pr18/2
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج