فعالیت صنفی

مراحل تشکیل پرونده و صدور مجوز فعالیت اقتصادی(صنفی)

 • مرحله اول:مراجعه متقاضی به واحد اصناف سازمان جهت تشکیل پرونده
 • پوشه و فرم اماکن
 • اصل و کپی شناسنامه ،کارت ملی و کارت پایان خدمت
 • کپی اجاره نامه و کد رهگیری و یا کپی سند مالکیت
 • تعهد محضری برای دارندگان اجاره نامه عادی
 • عکس 4*3 -6قطعه
 • کپی آخرین مدرک تحصیلی
 • مرحله دوم: انجام استعلام ها ی چهار گانه:
 • استعلام بهداشت فردی/محیط
 • استعلام اداره امور مالیاتی
 • استعلام انگشت نگاری
 • استعلام عمران/اطفا حریق
 • مرحله سوم: ارسال پرونده صنفی به پلیس10+ پس از ارائه جواب های استعلام ها
 • مرحله چهارم : دریافت پرونده های صنفی تکمیل شده از اداره اماکن عمومی توسط کارشناس اصناف
 • مرحله پنجم : صدور مجوز صنفی
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج